Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Bez formalności ani rusz, czyli jakie formalności musi spełnić lekarz, nzoz czy podmiot leczniczy by być lekarzem, nzoz-em czy podmiotem leczniczym

Marcin Ratajczak13 marca 2020Komentarze (0)

Witam Cię ponownie na moim blogu! Mając na uwadze względy bezpieczeństwa od razu informuję, że mój blog jest wolny od koronawirusa. Możesz więc spokojnie czytać, niezależnie od tego czy jesteś zdrowy, w akresie kwarantanny czy nawet chory – nie zarazisz innych 🙂

Pomyślałem sobie, że pomocne dla Ciebie byłoby, gdybyś w jednym miejscu mógł znaleźć informacje dot. całej tej papierkowej roboty, która jest niezbędna by być lekarzem, pielęgniarką, położną czy podmiotem medycznym lub też nzoz -em, który właścicie nie istnieje 🙂

Czyli pisząc w skrócie: jak zostać lekarzem, nzoz-em czy podmiotem medycznym.

jakie formalności musi spełnić lekarz, nzoz czy podmiot leczniczy by być lekarzem, nzoz-em czy podmiotem leczniczym

PROCEDURA ZGŁOSZENIA PRZEZ LEKARZA ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W SKRÓCIE:

 1. Najpierw należy uzyskać wpis do CEIDG, wpis jest wolny od opłat, można dokonać tego za pośrednictwem internetu. Po wpisie automatycznie zostanie nadany NIP i REGON. Kody PKD :PKD 86.21.Z- Praktyka lekarska ogólna PKD 86.22.Z- Praktyka lekarska specjalistyczna
 2. Musisz mieć umowę ubezpieczenia.
 3. Z uwagi na to, że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną należy złożyć wniosek do odpowiedniego rejestru. Wniosek podlega opłacie – 104 zł

Z uwagi na to, że rejestr prowadzony jest w systemie teleinformatycznym, lekarz musi posiadać podpis elektroniczny lub podpis zaufany w ePUAP. Wniosek złożony a niepodpisany w ten sposób nie będzie rozpatrzony.

Bezpieczny profil ePUAP można założyć na stronie internetowej :https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_

W ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista dostępna jest na stronie: www.epuap.gov.pl. Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP. Jest ważny 3 lata, z możliwością przedłużenia.
Natomiast podpis elektroniczny można kupić od dostawców. Jest w odróżnieniu od profilu zaufanego ePUAP płatny.

Formularz wniosku http://www.oil.org.pl/

Wniosek elektroniczny należy złożyć za pośrednictwem strony internetowej rejestru działalności leczniczej: https://rpwdl.csioz.gov.pl

W tym calu należy się zarejestrować na tej stronie, na podstawie której zostanie złożony wniosek do właściwej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Poniżej znajdują się szczegółowo przedstawione wymogi dla prowadzenia działalności leczniczej przez lekarzy, na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Z 2020 r. poz.295)
 2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Na podstawie ustawy o działalności leczniczej:

Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:

1)posiadać prawo wykonywania zawodu;

2)nie może być:

a)zawieszony w prawie wykonywania zawodu ani ograniczony w wykonywaniu określonych czynności medycznych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

b)ukarany karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c)pozbawiony możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszony w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3)dysponować pomieszczeniem, w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4)uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5)zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (Obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności leczniczej.)

Ponadto:

a) Lekarz wykonujący działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską jest obowiązany spełniać następujące warunki:
-określone wyżej
– posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych;

b) Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany:

1)spełniać warunki wyżej, oprócz dysponowania pomieszczeniem w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2)posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);

3)wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego.

c) Lekarz wykonujący indywidualną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki:

 • wyżej wymienione, oprócz dysponowania pomieszczeniem w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;

d) Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w miejscu wezwania jest obowiązany spełniać warunki:

 • wyżej wymienione, oprócz dysponowania pomieszczeniem w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.
 • posiadać produkty lecznicze i sprzęt medyczny umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie określonym w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537, 577, 730 i 1590);
 • wskazać adres siedziby indywidualnej praktyki lekarskiej wykonywanej w miejscu wezwania oraz miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej oraz produktów leczniczych i sprzętu medycznego

e) Lekarz wykonujący indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską wyłącznie w zakładzie leczniczym na podstawie umowy z podmiotem leczniczym prowadzącym ten zakład jest obowiązany spełniać warunki:

 • wyżej wymienione, oprócz dysponowania pomieszczeniem w którym będą udzielane świadczenia zdrowotne, wyposażonym w produkty lecznicze, wyroby medyczne, aparaturę i sprzęt medyczny, odpowiednie do rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 • posiadać specjalizację w dziedzinie medycyny odpowiadającej rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych.

W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane świadczenia zdrowotne wyłącznie przez lekarzy będących wspólnikami albo partnerami spółki, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. b, spełniających warunki, o których mowa w ust. 1 albo 2.

Zobacz, czy można się pozbyć niechcianego pacjenta >>

 

PONADTO LEKARZ MUSI ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS DO REJESTRU WRAZ Z OŚWIADCZENIEM

DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ MOŻNA ROZPOCZĄĆ DOPIERO PO WPISIE DO REJESTRU

Lekarz, który zamierza wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej, składa organowi prowadzącemu rejestr wniosek o wpis do rejestru.

Organem prowadzącym rejestr jest:

 1. wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego – w odniesieniu do podmiotów leczniczych (wymienieni w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej, m.in. :przedsiębiorcy, samodzielne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe, instytuty badawcze, fundacje i stowarzyszenia itp.)
 2. okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza – w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej – Wojskowa Rada Lekarska,
 3. okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę – w odniesieniu do tych praktyk,
 4. Krajowa Rada Fizjoterapeutów – w odniesieniu do praktyk zawodowych fizjoterapeutów.

Wniosek o wpis musi zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko lekarza;
 2. numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 3. formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 6. adres do korespondencji;
 7. posiadane specjalizacje;

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupową praktykę lekarską w celu uzyskania wpisu do rejestru składają wniosek zawierający:

 1. listę lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki;
 2. numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza;
 3. formę działalności leczniczej i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
 4. adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej, w tym również w zakresie, o którym mowa w art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, w przypadku wykonywania praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania;
 5. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);
 6. adres do korespondencji;
 7. posiadane specjalizacje;
 8. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wraz z wnioskiem wnioskodawca składa oświadczenie następującej treści:

“Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

3) nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;

4) nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.”.

3. Oświadczenie zawiera ponadto:

1)imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;

2)oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3)podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Działalność leczniczą można rozpocząć dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem.

Jeżeli właściwy organ nie dokona wpisu w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku, a od dnia wpływu wniosku do tego organu upłynęło 40 dni, wnioskodawca może rozpocząć działalność po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie organu, który nie dokonał wpisu. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał tego wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Organ prowadzący rejestr wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru.

Zobacz w jakiej formie możesz prowadzić działalność leczniczą >>

OPŁATA ZA WPIS

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej:

 1. 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru – w przypadku lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty, w 2020- opłata wynosi 104 zł.
 2. 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 – w przypadku podmiotu leczniczego- zaokrąglonej w górę do pełnego złotego. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa wyżej.

2a. Wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, który dotyczy wyłącznie przedstawienia dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, jest wolny od opłat.

Organ prowadzący rejestr nadaje podmiotowi leczniczemu oraz jednostkom lub komórkom organizacyjnym jego zakładu leczniczego resortowe kody identyfikacyjne, zgodnie z zakresem udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące:

1) oznaczenia lekarza, pielęgniarki lub fizjoterapeuty:

a)imię i nazwisko,

b)imiona i nazwiska wspólników spółki – w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położnych, albo fizjoterapeutów,

c)Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

d)adres do korespondencji,e)posiadane specjalizacje,

f)numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu,

g)(uchylona);

2) oznaczenie rodzaju praktyki;

3)adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań
przechowywania dokumentacji medycznej;

4)rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

5)datę wpisu do rejestru;

6)(uchylony);

7)datę zmiany wpisu do rejestru;

8)datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;

8a)miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej przez lekarza, pielęgniarkę lub fizjoterapeutę;

9)dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;

10)daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111;

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru.

Wymagania co do wniosku o wpis do rejestru praktyki lekarza z rozporządzenia ministra zdrowia:

§ 13. 1. Wniosek o wpis do rejestru praktyki zawodowej lekarza zawiera:

1) określenie rodzaju wniosku;

2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr, zawierające literę „L” oraz kod okręgowej izby lekarskiej, określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) imię (imiona) i nazwisko lekarza oraz jego tytuł zawodowy;

4) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów;

5) numer prawa wykonywania zawodu;

6) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

7) adres do korespondencji:

a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego dla adresu do korespondencji,

b) ulicę,

c) numer domu,

d) numer lokalu,

e) kod pocztowy,

f) miejscowość,

g) numer skrytki pocztowej,

h) oznaczenie placówki operatora pocztowego, w której jest udostępniona skrytka pocztowa;
8) numer telefonu;

9) adres poczty elektronicznej;

10) adres strony internetowej, jeżeli posiada;

11) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

12) datę rozpoczęcia działalności leczniczej;

13) kod rodzaju praktyki zawodowej, określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, ze wskazaniem dziedziny medycyny w

przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej;

14) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych: diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz informację o uprawnieniu do wydawania orzeczeń lekarskich;

15) numer telefonu i adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych:

a) identyfikator terytorialny dla jednostki podziału terytorialnego, w której znajduje się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych,

b) ulicę,

c) numer domu,

d) numer lokalu,

e) kod pocztowy,

f) miejscowość,

g) nazwę zakładu leczniczego, w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczym albo indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w zakładzie leczniczy

16) podpis lekarza.

§ 16. 1. Wniosek składa się w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego.

2. Organ prowadzący rejestr sprawdza kompletność wniosku.

3. Po złożeniu wniosku, a przed dokonaniem wpisu wnioskodawca może złożyć korektę wniosku.

§ 17. 1. Zaświadczenie o wpisie podmiotu wykonującego działalność leczniczą do rejestru zawiera: 1) numer zaświadczenia;

2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3) numer księgi rejestrowej;

4) firmę, nazwę albo imię (imiona) i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5) oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej – w przypadku praktyki zawodowej;

6) adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7) datę wystawienia.

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga ono podpisu ani pieczęci.

§ 18. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia, o którym mowa w § 17 ust. 1, oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pozostałe warunki podjęcia samodzielnej działalności

1. Uzyskanie numeru REGON (statystycznego numeru identyfikacyjnego). W ciągu 14 dni od zarejestrowania działalności należy wystąpić o jego nadanie do wojewódzkiego urzędu statystycznego, wypełniając formularz zgłoszeniowy RG-1 oraz dołączając zaświadcznia: o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i do rejestru praktyk lekarskich.

2. Wyrobienie pieczątki firmowej. Na pieczątce należy umieścić firmę przedsiębiorcy (imię i nazwisko w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej), adres, rodzaj działalności (indywidualna /specjalistyczna/ praktyka lekarska), numer NIP i numer REGON.

3. Założenie konta firmowego. Do zawarcia umowy rachunku bankowego potrzebne będą: zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej i o nadaniu numeru REGON oraz dwood osobisty, ewentualnie pieczątka i numer NIP.

4. Zgłoszenie do urzędu skarbowego. Działalność gospodarczą prowadzi się pod osobistym numerem NIP. Chodzi o uzupełnienie danych identyfikacyjnych o dane dotyczące podejmowanej działalności. Termin na dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego wynosi 30 dni od dnia rejestracji.

5. Otwarcie księgowości. Na dzień rozpoczęcia działalności należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów. Ponadto należy zaprowadzić ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencję wyposażenia. W ciągu 20 dni od założenia księgi należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, właściwego według miejsca zamieszkania.

6. Zgłoszenie do ZUS. W ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności należy na drukach ZUS ZFA i ZUS ZUA albo ZUS ZZA dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego we właściwym oddziale ZUS.

Jeżeli dotarłeś do tego miejsca, to gratuluję. Gdybyś miał do mnie pytania, pytaj śmiało. Możesz do mnie zadzwonić lub napisać maila. 🙂

***

Zdjęcie: Online Marketing

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: