Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Jak powołuje Twój Wojewoda? AKTUALIZACJA 12.05.2020 GODZ. 9.00

Marcin Ratajczak22 kwietnia 20208 komentarzy

Witam Cię ponownie,

chociaż być może witam Cię pierwszy raz.

Zapraszam do lektury mojego bloga.

***

Dosyć dużo do tej pory napisałem o wydawaniu nakazów pracy na podstawie ustawy.

Tylko nie byłbym sobą, gdybym nie chciał zgłębić tego tematu i dowiedzieć się, w jaki sposób nakazy wydają poszczególni wojewodowie.

Skontaktowałem się zatem z każdym z Urzędów Wojewódzkich. Zadałem pytanie:

W jaki sposób w Państwa województwie przebiega procedura ustalania osób wykonujących zawody medyczne celem wydania decyzji o nakazie pracy w trybie art. 47 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi? Czy izby lekarskie oraz pielęgniarek i położnych współpracują z Państwem w tym zakresie, tzn. np czy przekazują dane osób, które są wyłączone z obowiązku zwalczania epidemii, czy też wydajecie Państwo decycje na podstawie informacji o prawie wykonywania zawodu?

powoli spływają odpowiedzi.

Będę je umieszczał w tym poście. Będzie on aktualizowany przynajmniej raz dziennie do momentu otrzymania nowych informacji. Każdorazowo będę również nadpisywał odpowiedzi, to znaczy nowsze będą wyżej.

Mam nadzieję, że te informacje się Tobie przydadzą. Będziesz wiedział, w jaki sposób się zachować.

ŁÓDZKIE

Szanowny Panie,

W nawiązaniu do zadanego przez Pana zapytania udzielamy następującej odpowiedzi: osoby, które dotychczas zostały decyzją Wojewody Łódzkiego skierowane do pracy, na podstawie art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.):

  1. same zgłosiły gotowość do podjęcia pracy przy zwalczaniu epidemii,
  2. zostały wskazane przez podmioty lecznicze, do których miały zostać skierowane,
  3. zostały wskazane przez podmioty lecznicze, w których dotychczas pracowały.

Obecnie żadne dane osób wykonujących zawód medyczny, które ewentualnie mogłyby zostać skierowane do pracy przy zwalczaniu epidemii nie były pozyskiwane z okręgowych izb lekarskich oraz pielęgniarek i położnych funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego.

Łączymy wyrazy szacunku,

Oddział prasowy Biuro Wojewody

MAZOWIECKIE

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na emaila z dnia 23 kwietnia 2020 r. dotyczące procedury ustalanie osób
skierowanych do pracy w celu zwalczania epidemii na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019
r., poz. 1239 z późn. zm.) uprzejmie informuję, że Wojewoda korzysta w tej sprawie z dostępnych
zasobów, rejestrów, takich jak rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
uwzględniając również listę osób, które mogą zostać skierowane do działań służących ochronie
zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi, wynikającą z treści
Wojewódzkiego Planu Działania na wypadek wystąpienia epidemii.
Izby lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutów zostały poproszone o przekazywanie danych
osób, które gotowe są wspomóc podmioty walczące z epidemią COVID-19.
Z poważaniem
Tomasz Sławatyniec
Dyrektor Wydziału Zdrowia

LUBELSKIE

Dzień dobry, poszukujemy osób chętnych do skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym celu współpracujemy ze wszystkimi instytucjami, które mogą nam w tym pomóc.

Nie wydajemy decyzji bez uprzedniego kontaktu z daną osobą.

Przed wydaniem decyzji ustalamy, czy nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 47 ust. 3 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Nie kierujemy osób, które spełniają choćby jedną z przesłanek zawartych w tym przepisie.

Pozdrawiam Agnieszka Kowalska-Głowiak

MAŁOPOLSKIE

W związku z zapytaniem z dnia 21.04.2020 r, przesłanym droga mailową, przekazuję
informacje o działaniach podjętych przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie,
dotyczących kierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2
personelu medycznego.
Informuję, że na dzień dzisiejszy w województwie małopolskim zostały wydane decyzje
o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii dla personelu medycznego na podstawie art.
47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) do obiektów kwarantanny. Decyzje
były wydawane na wniosek starostów, którzy, wskazywali osoby do skierowania do pracy na
terenie danego obiektu. Do dnia 22.04.2020 nie zostały wydawane decyzje o skierowaniu do
pracy przy zwalczaniu epidemii dla personelu medycznego do podmiotów leczniczych.
W chwili obecnej trwają analizy w zakresie faktycznych potrzeb kadrowych podmiotów
leczniczych, które zgłosiły problemy w tym zakresie. Jednocześnie Wojewoda Małopolski
zwrócił się z prośbą o przekazanie Członkom Izb Lekarskich, Izb Pielęgniarek i Położnych,
Izby Fizjoterapeutów z terenu województwa małopolskiego zapytania o gotowość podjęcia się
ww. pracy, z uwzględnieniem warunków określonych w art. 47 ust. 3 ustawy, wskazujących,
które osoby nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu
epidemii. Izby zostały poproszone o sukcesywne przekazywanie zgłoszeń do Małopolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.
Ponadto, na adres mailowy urzędu wpływają pojedyncze, indywidualne zgłoszenia osób
o gotowości do pracy oraz zapytania dotyczące szczegółowych informacji na temat warunków
pracy.

PODKARPACKIE

W odpowiedzi na wiadomość email z dnia 21.04.2020 r. dot. wydawania decyzji
o nakazie pracy, informuję, iż w województwie podkarpackim nie były wydawane
ww. decyzje.
Jednocześnie nadmieniam, iż w chwili aktualnej w porozumieniu z Izbami
działającymi na terenie województwa podkarpackiego trwa ustalanie gotowości do podjęcia
się zwalczania epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV2 przez członków tych izb.

LUBUSKIE

Rozmawiałem telefonicznie z pracownikiem urzędu. Urząd chciał doprecyzować pytania, dowiedzieć się również, w jakim celu oczekuję odpowiedzi. Usłyszałem, że do tej pory nie został wydany nakaz pracy.

***

Odpowiedź mailowa:

W przypadku powzięcia przez wojewodę informacji o potrzebie skierowania do pracy, przed wydaniem decyzji, wojewoda podejmuje współpracę z poszczególnymi samorządami zawodów medycznych, przedstawicielami podmiotów leczniczych, konsultantami w ochronie zdrowia oraz w szczególności dokonuje ustaleń czy nie zachodzą przesłanki wyłączające skierowanie wskazanej osoby.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Szanowny Panie Mecenasie, odpowiadając na zapytanie uprzejmie informuję, że Wojewoda Świętokrzyski dotychczas nie wydał decyzji o nakazie pracy w trybie art. 47 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie są opracowywane procedury wydawania takich skierowań. Z poważaniem Janina Mikołajczyk Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia

POMORSKIE

Odp1/ Do chwili obecnej zostało wręczonych 32 decyzje dla lekarzy i pielęgniarek

(W tym 23 lekarzom i 9 pielęgniarkom).

Odp2/ Do chwili obecnej nie wpłynęła żadna odmowa, natomiast trwają rozmowy i dyskusje telefoniczne dotyczące wynagradzania w zakresie umów cywilno-prawnych.

Odp3/ Odmów nie było – jednak zgłaszany jest problem dotyczący osób będących na umowach stałych o pracę i jednocześnie będących na umowach cywilnoprawnych, których koszty wynagradzania w obecnej sytuacji nie są uregulowane stosownymi przepisami.

Odp4/ Sprawa ubezpieczeń wszystkich lekarzy jak i pielęgniarek w sytuacji aktualnej jest sprawą zgłaszaną przez w/w korporacje zawodowe do rządu.

Jerzy Karpiński Dyrektor Wydziału Zdrowia – PCZP PUW w Gdańsku

WARMIŃSKO MAZURSKIE

Odpowiadając na Pańskiego maila z dnia 21 kwietnia br., proszę o przyjęcie poniższych informacji.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwrócił się do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, Okręgowych Rad Lekarskich, konsultantów wojewódzkich w dziedzinach lekarskich i pielęgniarskich z prośbą o przygotowanie list lekarzy oraz pielęgniarek i położnych oraz Krajowej Izby Fizjoterapeutów, uwzględniając wyłączenia, o których mowa w art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). Mając na uwadze fakt, iż pewne wykluczenia wynikające z ustawy mogą być nieznane samorządom zawodowym, stworzone zostało oświadczenie, które osoba kierowana do pracy, zanim na nią zostanie nałożona decyzja, dostaje do zapoznania się i podpisania. Ma to na celu wyeliminowanie nakładania decyzji na osoby podlegające ustawowym wykluczeniom. Ponadto, przed wystawieniem decyzji kwestie wykluczeń ustawowych omawiane są z osobą kierowaną do pracy przez telefon, aby nie wystawiać decyzji obarczonej wadą prawną.

Krzysztof Kuriata, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

DOLNOŚLĄSKIE

Dzień dobry,

proszę o złożenie wniosku w trybie przewidzianym przez ustawę o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.)

Z poważaniem

Starszy Specjalista Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Postaram się uzyskać te informacje.

 

OPOLSKIE

odesłano mnie do Rzecznika Wojewody.

 

ŚLĄSKIE

Szanowny Panie Mecenasie,

W związku z Pana pytaniami uprzejmie informuję, iż kierowani do pracy są ochotnicy oraz osoby m.in. z list załączonych do Wojewódzkiego Planu Zwalczania Epidemii.

Natomiast samorządy zawodowe zawodów medycznych współpracują z Wojewodą przekazując informacje o ochotnikach, którzy chcieliby zostać skierowani do pracy, częściej jednak przekazują dane osób, które są wyłączone z obowiązku zwalczania epidemii.

Z poważaniem

ZACHODNIOPOMORSKIE

Dzień dobry,

Odnosząc się do pytań zawartych w mailu:

W dniu 16 kwietnia 2020 r. zostało przekazane pismo Wojewody Zachodniopomorskiego do następujących jednostek:

  • Okręgowa Izba lekarska w Szczecinie,
  • Okręgowa izba lekarska w Koszalinie,
  • Szczecińska Izba Pielęgniarek i Położnych,
  • Krajowa Rada Fizjoterapeutów,
  • Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie

z prośbą o przekazanie członkom ww. instytucji zapytania o gotowość podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 –  mając na uwadze art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.). Ww. pismo zostało również zamieszczone za stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego celem jak najszybszego i najszerszego dotarcia do środowiska medycznego.

Gotowość do podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu pandemii pracownicy sektora ochrony zdrowia zgłaszają drogą mailową, podając swoje dane do kontaktu oraz informując o zakresie możliwości pracy.

Drogą mailową również składane są oświadczenia o istnieniu przeciwwskazań do skierowania do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii ( art. 47, ust. 3 ww. ustawy). Na podstawie ww. informacji sporządzana jest na bieżąco baza danych osób, które w przypadku konieczności zostaną skierowane do pracy na mocy art. 47 ust. 4 przywołanej wyżej ustawy.

Z poważaniem,

Starszy inspektor wojewódzki
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej

MAZOWIECKIE

Odpowiedzi nie mam jeszcze, natomiast p. Wojewoda wypowiedział się w tym zakresie w mediach.

Jeśli uzyskam informację, przekażę ją. Klikając tutaj możesz zapoznać się z moją reakcją na jego wypowiedź.

 

WIELKOPOLSKIE

Odpowiedzi jeszcze nie mam, z tego co wiem, wojewoda współpracuje z izbami. Członkowie izb mogli powiadomić izby o powodach ewentualnych wyłączeń ustawowych.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 8 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Anna 22 kwietnia, 2020 o 14:53

Czy wiadomo jak wyglądają powołania przez wojewodę Łódzkiego?

Odpowiedz

Marcin Ratajczak 23 kwietnia, 2020 o 00:13

Dzień dobry, nie mam jeszcze odpowiedzi. Opublikuję jak tylko otrzymam. Pozdrawiam

Odpowiedz

Anna 22 kwietnia, 2020 o 16:04

A od wojewody małopolskiego jak zwykle trudno uzyskać odpowiedź na jakiejkolwiek pytania.
Mimo wszystko dziękuję za Pana zaangażowanie i poświęcony czas. Świetna inicjatywa.

Odpowiedz

Marcin Ratajczak 23 kwietnia, 2020 o 00:14

Dzień dobry, odpowiedź opublikuję jak tylko ją otrzymam. Dziękuję za miłe słowo. Cieszę się, że moja praca ma sens 🙂

Odpowiedz

Renata 22 kwietnia, 2020 o 22:21

Dzien dobry mam do Pana dwa pytania .Pierwsze mieszkam w wojewodztwie Swietokrzyskim pracuje w Potkarpackim w razie W to wlasciwie ktory wojewoda moze mnie powolac do walki z epidemia? A drugie pytanie dotyczy wlasciwie mojego syna ktory jest pielegniarzem z powodow zdrowotnych nie ma 1/3 pluca ktore zostało wyciete we wczesnym dziecinstwie Nigdy nie staral sie o stopien niepelnosprawnosci bo od “zdrowych ” rozni sie tylko wydolnosciowo i to czy moze mimo to byc powolany do walki z epidemia ?

Odpowiedz

Marcin Ratajczak 23 kwietnia, 2020 o 00:17

Dzień dobry, odpowiem Pani szczegółowo jak otrzymam odpowiedzi od wojewodów. Ogólnikowo napiszę, że może powołać ten, który będzie miał o Pani wiedzę. Czyli np. od pracodawcy lub z Izby. W którym województwie mieszka i pracuje syn?

Odpowiedz

Renata 23 kwietnia, 2020 o 10:41

Syn mieszka i pracuje w województwie Swietokrzyskim

Odpowiedz

Marcin Ratajczak 23 kwietnia, 2020 o 11:00

Dzień dobry Pani Renato, umieściłem już odpowiedź Wojewody Świętokrzyskiego. Wynika z niej, że w tm województwie nie wydano jeszcze żadnej decyzji administracyjnej. Trwają prace nad sposobem ustalania procedury wydawania takiej decyzji. Co do sytuacji syna- jeżeli syn nie podlega wyłączeniu z uwagi na fakt, że np. ma małe dzieci, ja napisałbym pismo do wojewody z infromacją o jego stanie zdrowia. W jednym z wpisów – odnośnie wojewody mazowieckiego- umieściłem projekt pisma. Żadnych dokumentów bym nie załączał. W razie pytań proszę do mnie dzwonić. Pozdrawiam Marcin Ratajczak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: