Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Nakaz pracy w dobie koronawirusa. O co chodzi? Jak to przebiega?

Marcin Ratajczak27 marca 20202 komentarze

Obecnie jesteśmy w stanie epidemii, którą ustawa definiuje jako:

sytuację prawną wprowadzoną na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii.

Wprawdzie nie mamy do czynienia jeszcze z ustaleniem strefy zero, natomiast strefa ta jest definiowana jako obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli.

Ustawa definiuje również strefę buforową, tzn. obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi.

Powyższe informacje podałem jako ciekawostkę. Mam nadzieję, że tych możliwości nie będziemy musieli stosować w praktyce.

koronawirus

Co do nakazu pracy….

Właściwy organ, np. wojewoda czy Minister Zdrowia może podejmować różne środki celem zapobieżenia epidemii. Jednym z nich jest skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii na okres do 3 miesięcy.

Do takiej pracy mogą być skierowani pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. Takie skierowanie musi być jednak uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. Skierowanie następuje w drodze decyzji.

Decyzję należy rozumieć jako decyzję administracyjną, tzn. wydaną przez właściwy organ, w tym przypadku wojewodę.

Ustawa wskazuje również grupy osób, które nie podlegają skierowaniu do pracy niosącej ryzyko zakażenia epidemiologicznego.

Do grona tych osób należą:

  1. osoby, które nie ukończyły 18 lat bądź ukończyły 60 lat;
  2. kobiety w ciąży lub osoby wychowujące dzieci w wieku do 18 lat, w tym osoby wychowujące samotnie dzieci do lat 18;
  3. osoby, u których orzeczono częściową lub całkowitą niezdolność do pracy;
  4. inwalidzi i osoby z orzeczonymi chorobami przewlekłymi;
  5. osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe oraz posłowie i senatorowie.

Decyzja taka podlega zaskarżeniu – można się od niej odwołać. Pamiętać jednak musisz, że wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji, to znaczy: jeżeli dostaniesz decyzję, to musisz ją wykonywać pomimo jej zaskarżenia. Czyli – otrzymujesz decyzję, musisz zacząć ją wykonywać chociaż ją masz zamiar zaskarżyć.

Decyzja może być doręczona w dowolny sposób, powinna zawierać również pouczenia o możliwości jej zaskarżenia. Gdybyś chciał zaskarżyć decyzję- zapraszam do kontaktu- spróbuję Tobie pomóc.

Decyzja musi zawierać również wskazanie miejsca wykonywania pracy. Dotychczasowy pracodawca zobowiązany jest udzielić urlopu bezpłatnego. Z kolei podmiot leczniczy, do którego zainteresowany został skierowany zobowiązany jest zawrzeć umowę o pracę.

Wynagrodzenie…

Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150% przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska. Wynagrodzenie nie może być niższe niż wynagrodzenie, które osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii otrzymała w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym wydana została decyzja o skierowaniu jej do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Osobie tej przysługuje również zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztów z tytułu zakwaterowania lub wyżywienia nie przysługuje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezpłatnego zakwaterowania lub wyżywienia.

Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń.

Pracownikom podmiotów leczniczych oraz innym osobom podejmującym na zasadach określonych w ustawie działania w celu zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń u ludzi przysługuje ochrona prawna należna funkcjonariuszowi publicznemu.

Istotne jest również, że kto nie wykonuje decyzji o skierowaniu do pracy przy zapobieganiu oraz zwalczaniu epidemii podlega karze grzywny, która wg kodeksu wykroczeń może być ustalona do kwoty 5.000 zł.

Mam nadzieję, że informacje tutaj zawarte będą pomocne.
Wierzę, że niedługo wszystko się unormuje i zaczniemy normalnie żyć.

Gdybyś miał pytania – pisz do mnie śmiało. Maila, komentarze, lub po prostu zadzwoń – dane kontaktowe są tutaj>>

Zdjęcie: Pille-Riin Priske

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Agnieszka R 28 marca, 2020 o 12:09

Bardzo cenne informacje. Dziękuję

Odpowiedz

Marcin Ratajczak 31 marca, 2020 o 08:28

Pani Agnieszko dziękuję za miłe słowo. Życzę zdrowia 🙂
Marcin Ratajczak

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: