Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Podmiot leczniczy jako spółka jawna

Marcin Ratajczak24 lutego 2020Komentarze (0)

Spółka jawna jest osobnym od swoich wspólników bytem prawnym działającym pod indywidualizującą ją nazwą.

Jako osobowa spółka handlowa, spółka jawna nie posiada osobowości prawnej. Bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków, ze względu na fakt przyznania jej przez ustawodawcę zdolności prawnej.

Spółka jawna oparta jest na bezpośrednim i osobistym zaangażowaniu wspólników w przedsiębiorstwo prowadzone przez spółkę.

Spółka jawna może nabywać prawa (w tym własności nieruchomości i inne prawa rzeczowe) i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

Podmiot leczniczy jako spółka jawna – cechy

Do innych cech spółki jawnej, pozwalających na wyróżnienie jej jako odrębnej kategorii, poza wspomnianymi już należy zaliczyć:

 1. wyodrębnienie organizacyjne;
 2. posiadanie odrębnego majątku spółki;
 3. odpowiedzialność majątkiem spółki za zobowiązania;
 4. występowanie pod własną firmą.

Spółka jawna jest umową dwóch lub więcej osób i powstaje z chwilą wpisu do KRS. Elementami istotnymi umowy spółki jawnej jest:

 1. podanie firmy i siedziby spółki;
 2. określenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość;
 3. przedmiot działalności spółki;
 4. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska (nazwy) wszystkich wspólników albo też nazwiska (nazwy) jednego lub kilku z dodatkiem spółka jawna.

Wkłady wspólników

Wszelkie mienie wnoszone jako wkład, a także nabyte dla spółki w czasie jej istnienie, stanowi majątek spółki.

Należy przyjąć, że wkład wspólników oznacza wartość majątkowa wnoszoną do spółki. Wkład może polegać na przeniesieniu lub obciążenia własności rzeczy lub innych praw, a także dokonaniu innych świadczeń na rzecz spółki.

W razie wątpliwości uważa się, że wkłady wspólników mają być równe. Charakterystyczne dla spółki jawnej jest to, że za wnoszone do spółki wkłady wspólnik ma prawo żądania wypłacenia corocznie odsetek w wysokości 5 % od swojego udziału, nawet gdyby spółka poniosła stratę.

Majątek spółki jawnej jest kompleksem majątkowym odrębnym od majątków osobistych wspólników.

Odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest bezpośrednia, osobista, solidarna, nieograniczona, ale subsydiarna.

Zaspokojenie długu przez wierzyciela może nastąpić przez bezpośrednie skierowanie się do określonego składnika majątku wspólnika, jest odpowiedzialność rozszerzona na cały majątek osobisty wspólnika, każdy ze wspólników odpowiada za całość długu wespół ze spółką i pozostałymi wspólnikami.

Jednakże solidarna odpowiedzialność jest ograniczona, ponieważ wierzyciel spółki będzie mógł prowadzić egzekucję z majątku wspólnika wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna.

Każdy wspólnik ma prawo reprezentować spółkę, jest to jego prawo, a nie obowiązek.

Obowiązek taki może wynikać z umowy spółki. W umowie spółki można ustalić sposób reprezentacji spółki, np. reprezentacji łącznej – wspólnik +prokurent. Wspólnicy są przedstawicielami ustawowymi spółki. Prawa do reprezentacji spółki przez wspólnika nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.

Podmiot leczniczy jako spółka jawna – umowa

Umowa spółki nie może powierzyć prowadzenia spraw spółki osobom trzecim z wyłączeniem wspólników. Nie można ograniczyć prawa wspólnika do osobistego zasięgnięcia wiadomości o stanie majątku oraz o biegu interesów spółki, ani jego prawa do osobistego przeglądania ksiąg i dokumentów spółki.

Zasadą jest, że każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zysku i uczestniczy w stratach, a tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.

Zalety spółki jawnej:

 1. podmiotowość prawna- sama spółka jest podmiotem praw i obowiązków. Może zatem zaciągać kredyty, inne zobowiązania, zawierać umowy;
 2. łatwość założenia i niskie koszty- powstaje z chwila wpisu do rejestru, zawarcie umowy spółki, wniosek o wpis do KRS i wniosek o nadanie REGON i NIP;
 3. umowa spółki wymaga formę pisemną pod rygorem nieważności, a nie formy aktu notarialnego;
 4. duża swoboda kształtowania postanowień umowy spółki- przepisy o spółce jawnej dają dużo swobody wspólnikom w kształtowaniu postanowień umowy spółki, dzięki czemu spółka jawna jest bardzo elastyczna;
 5. brak określenie minimalnych wkładów;
 6. jednokrotne opodatkowanie wspólników;
 7. możliwość wyboru ryczałty od przychodów ewidencjonowanych – opcja ta jest opłacalna w przypadku ponoszenia przez spółkę niskich kosztów;
 8. możliwość skorzystania ze zwolnienia VAT- wspólnicy mają wybór: mogą skorzystać albo zrezygnować ze zwolnienia z VAT w zależności od kosztów, jakie ponoszą;
 9. nieskomplikowane prowadzenie spraw spółki- przepisy nie regulują sformalizowanego trybu podejmowania w spółce jawnej decyzji, ani też nie wyznaczają szczególnie skomplikowanych obowiązków.
 10. Brak konieczności prowadzenia pełnej księgowości – pełna księgowość spółek jawnych osób fizycznych jest konieczna tylko przy przekroczeniu limitu określonego w ustawie o rachunkowości ( obecnie 2.000.000 Euro). W przypadku gdy wspólnikami w spółce jawnej nie są tylko osoby fizycznej istnieje obowiązek prowadzenie pełnej księgowości dla spółki;

Wady:

 1. obowiązek wpisu do KRS (opłata sądowa);
 2. odpowiedzialność wspólników całym swoim majątkiem

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: