Marcin Ratajczak

radca prawny

Najczęściej rozwiązuję problemy moich klientów z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego. Wspieram również przedsiębiorców, w tym w szczególności przedsiębiorców z branży medycznej.
[Więcej >>>]

Chcę założyć zakład leczniczy

Podmiot leczniczy w formie spółki partnerskiej. Co to takiego?

Marcin Ratajczak23 lutego 2020Komentarze (0)

Spółka partnerska to handlowa spółka osobowa. Przepisy dotyczące tej spółki znajdziesz w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jej wspólnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które są uprawnione do wykonywania wolnego zawodu- osoby te nazywane są partnerami. Celem spółki partnerskiej jest wykonywanie wolnego zawodu przez tworzących ją partnerów w ramach wspólnego przedsiębiorstwa.

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodu m.in. lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty.

Elementami istotnymi umowy spółki partnerskiej są:

 • określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki;
 • nazwiska i imiona partnerów, którzy ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną za zobowiązania spółki;
 • w przypadku, gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy- nazwiska i imiona tych partnerów.

Jako osobowa spółka handlowa, spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej. Bierze jednak udział w obrocie gospodarczym jako podmiot praw i obowiązków, ze względu na fakt przyznania jej przez ustawodawcę zdolności prawnej.

Spółka partnerska może nabywać prawa (w tym własności nieruchomości i inne prawa rzeczowe) i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną.

Firma (tzn. nazwa) spółki partnerskiej powinna zawierać nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatek i partner, i partnerzy, albo spółka partnerska oraz określenie wolnego zawodu.

Podmiot leczniczy w formie spółki partnerskiej – wspólnicy

Spółkę partnerską wyróżnia specyfika odpowiedzialności wspólników. Partnerzy ponoszą odpowiedzialność osobistą. Osobista odpowiedzialność partnera oznacza, że ponosi on odpowiedzialność swoim majątkiem osobistym odrębnym od majątku spółki.

Odpowiedzialność ta jest związana z charakterem dokonywanych czynności. Odpowiedzialność jest wyłączona w przypadku zobowiązań spółki powstałych w związku:

 • wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu;
 • z działaniem i zaniechaniem osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umów o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Czyli po ludzku: jeżeli Twój partner popełni błąd, to Ty nie odpowiadasz za ten błąd. I z drugiej strony: Twój partner nie będzie odpowiadał za Twój błąd.

Partnerzy ponoszą odpowiedzialność nieograniczoną, osobistą za zobowiązania powstałe w związku z :

 1. własnym działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu wolnego zawodu;
 2. z działaniem i zaniechaniem osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umów o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały jego kierownictwu przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki;
 3. realizacji zadań spółki, ale tych, które nie są związane bezpośrednio z wykonywaniem wolnego zawodu;
 4. zobowiązaniami podatkowymi spółki i wspólników, wynikających z działalności spółki.

Jeżeli zachodzą przesłanki odpowiedzialności, to jest ona solidarna. Oznacza to, że każdy z partnerów ponosi odpowiedzialność za całość długu solidarnie z innymi partnerami i spółką. Zasady odpowiedzialności mogą zostać zmodyfikowane umową przyjmując, że jeden lub większa liczba partnerów godzi się na ponoszenie odpowiedzialności, tak jak wspólnik spółki jawnej.

Podmiot leczniczy w formie spółki partnerskiej – kto reprezentuje

Zasadą jest, że każdy z partnerów ma prawo reprezentować spółkę samodzielnie. Umowa spółki może jednak reprezentację modyfikować. W spółce tej może zostać również powołany zarząd, do którego stosuje się przepisy o spółce z o.o. Pozbawienie partnera reprezentowania spółki może nastąpić tylko z ważnych powodów uchwałą powziętą większości 3/4 głosów, w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby partnerów.

Partnerzy uczestniczą w zyskach i stratach według zasad określonych dla spółki jawnej.

Zalety spółki partnerskiej:

 1. ograniczona odpowiedzialność partnera za działania innego partnera;
 2. możliwość powołania zarządu;
 3. stosunkowo niskie koszty rejestracji i łatwe zakładnie;
 4. możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości;
 5. brak podwójnego opodatkowania- podobnie jak spółka jawna, spółka partnerska nie rozlicza się z podatku dochodowego;
 6. brak wymaganego minimalnego kapitału początkowego;
 7. podmiotowość prawna- sama spółka jest podmiotem praw i obowiązków. Może zatem zaciągać kredyty, inne zobowiązania, zawierać umowy;
 8. umowa spółki wymaga formę pisemną pod rygorem nieważności, a nie formy aktu notarialnego;
 9. swoboda kształtowania postanowień umowy spółki.

Wady:
1. konieczność rejestracji w KRS.

Co do tej wady – nie bierz tego zbyt poważnie do siebie. Przecież nie codziennie musisz zgłaszać tę spółkę do KRS. Wystarczy raz. Co więcej- zrobię to nawet za Ciebie 🙂

Z kolei najważniejsza zaleta tej formy działalności jest taka, że nie będziesz odpowiadać za błędy popełnione przez partnera.

Oczywiście jeśli nie opłacicie np. faktury za prąd, to przed odpowiedzialnością za tego typu zobowiązanie nie uchroni Cię nawet spółka partnerska 🙂

Gdybyś miał pytania co do spółki partnerskiej – pisz do mnie śmiało. Chętnie odpowiem.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 732 901 999e-mail: sekretariat@kancelariaratajczak.pl

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Ratajczak z siedzibą w Słubicach.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem sekretariat@kancelariaratajczak.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: